Los derechos fundamentales y la calidad de vida de los residentes en Sigüeiro siempre por delante en las prioridades de nuestro trabajo. Colabora dejando tus comentarios (recuerda...siempre con respeto).

MODIFICACIÓN DE TASAS

ASUNTO: APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN ORDENANZAS FISCAIS

O Pleno da Corporación, en sesión celebrada o 3 de novembro, adoptou acordo provisional de modificación das seguintes ordenanzas fiscais:

- Ordenanza reguladora da taxa polo subministro de auga potable.

- Ordenanza reguladora da taxa de saneamento.

Cumprindo o disposto no artigo 17 do TR 2/2004 da lei reguladora das facendas locais, os expedientes quedan expostos ao público por trinta días a partir do día seguinte da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar, ante o Pleno, as reclamacións que consideren oportunas. Transcorrido o prazo sen a presentación de reclamacións entenderase definitivamente aprobadas.

En Oroso, a 3 de novembro de 2011

O Alcalde-presidente,

Manuel Mirás Franqueira

No hay comentarios: