Los derechos fundamentales y la calidad de vida de los residentes en Sigüeiro siempre por delante en las prioridades de nuestro trabajo. Colabora dejando tus comentarios (recuerda...siempre con respeto).

GOTERAS EN PABELLÓN POLIDEPORTIVO

La Asociación Sigüeiro Residencial ha solicitado al Concello de Oroso la reparación urgente de las filtraciones de agua que se producen en el tejado del Pabellón Polideportivo cubierto de Sigüeiro.
Estas filtraciones provocan charcos en la pista que causan resbalones y pueden causar accidentes graves a los niños que practican deporte en esa pista (incluyendo a los alumnos del CEIP de Sigüeiro que utilizan esa instalación habitualmente).

Esperamos la sensatez del Concello para que las obras de mantenimiento se realicen cuanto antes.

2 comentarios:

A.VV. Sigüeiro Residencial dijo...

Desde el Concello de Oroso nos han informado que se van a estudiar las deficiencias del Pabellón procediéndose luego a la mejora de las instalaciones y a una ampliación dotacional.

Quedamos por tanto a la espera de la ejecución del compromiso del Concello al respecto.

A.VV. Sigüeiro Residencial dijo...

Publicado en el BOP del 20-2-09:

Licitación do contrato da obra “adecuación e ampliación do polideportivo municipal”
Anúnciase a licitación da obra denominada “Adecuación e ampliación do polideportivo municipal”, acordada pola Xunta de Goberno Local de data 16 de febreiro de 2009.
1. Entidade adxudicadora.
*  Organismo: Concello de Oroso.
*  Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
*  Prazo de execución: 9 meses.
2. Prezo do contrato.
*  Sen IVE: 999.983,62 euros.
*  IVE: 159.997, 38 euros.
*  TOTAL: 1.159.981 euros
3. Garantías.
*  Provisional: non se esixe.
*  Definitiva: 10% do prezo de adxudicación (IVE excluído).
4. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
*  Tramitación: urxente.
*  Procedemento: aberto, con pluralidade de criterios de adxudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Na Casa do Concello, das 9.00 ás 14.00 horas de luns a venres e sábados das 10.00 á 13.00 horas.
b) Teléfono 981691478. Fax 981691786
c) Data límite de obtención documentación: ata 2 días naturais antes do remate do prazo para presentación de proposicións.
6. Perfil do contratante: www.concellooroso.com
7. Requisitos do contratista.
a) Criterios de solvencia económica e técnica: clasificación vixente no grupo C, subgrupo 2, categoría D.
b) Adscrición de medios persoais e materiais: ver artigo 12.1.7 do prego de cláusulas administrativas.
8. Presentación de ofertas.
a) Data límite de presentación de ofertas: 13 días naturais contados desde o día seguinte ao da publicación do último anuncio no BOP, no perfil do contratante ou no DOG.
b) Documentación a presentar: véxase artigo 12 do prego.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello.
9. Criterios de adxudicación: pluralidade de criterios de valoración (ver artigo 16 do prego).
10. Gastos de publicidade: de cargo do adxudicatario ata un límite de 1.500 euros.
Oroso, 16 de febreiro de 2009,
O alcalde-presidente, Manuel Mirás Franqueira